12 okt. 2010

Nieuwe kerncentrale onhaalbaar, dus de oude blijft todat ie ploft

Philippsburg, de laatste kerncentrale die nog in vijf jaar gebouwd kon worden (1979-1984)
Niet het nieuwe kabinet, maar pas een volgende regering kan een besluit nemen over de bouw van een nieuwe kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Dat blijkt uit een memo van het Ministerie van VROM. Daarin staat dat een vergunning voor een nieuwe kerncentrale pas op zijn vroegst eind 2016 kan worden verleend. Dat staat haaks op het plan van Rutte, om al in de komende jaren een besluit te nemen, al is een besluit nemen wel veel makkelijker dan een vergunning verlenen.
Het nieuwe kabinet Rutte/Verhagen is de initiatiefnemer van de bouw van een nieuwe kerncentrale goed gezind, want in het regeerakkoord staat dat de aanvragen van vergunningen die voldoen aan de vereisten worden ingewilligd. Uit de VROM-notitie blijkt dat dit niet gaat lukken. Pas eind 2016, begin 2017 kan een vergunning worden afgegeven, dus na de regeerperiode van het kabinet Rutte.
De lange periode die ervoor wordt uitgetrokken is het gevolg van de vele procedures die doorlopen moeten worden, mede in verband met de toegenomen eis van veiligheid. En het zijn juist de procedures die de vertraging veroorzaken en de bouw van de kerncentrale in de regeerperiode van het nieuwe kabinet in gevaar brengen.

Planning onrealistisch
De tijd die het ministerie nodig denkt de hebben komt niet overeen met die van de twee bedrijven die aan hebben gegeven een nieuwe kerncentrale te willen bouwen. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta denkt dat de regering al in 2013 een vergunning kan afgeven, bijvoorbeeld door toetsing aan milieu- en veiligheidseisen achterwege te laten. Dat lijkt met de huidige wet- en regelgeving onhaalbaar. 'De planning van Delta is volstrekt onrealistisch, zo staat er letterlijk in de notitie van VROM die op het hoogste ambtelijke niveau circuleert. Een vergunning afgeven lukt pas eind 2016, begin 2017. Rekening houdend met een bouwtijd van zeker vijf jaar kan een nieuwe kerncentrale dus pas op zijn vroegst begin 2022 aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld.' Een meer realistische schatting is 30 jaar voor ontwikkeling, toetsing en bouw van een eerste nieuwe terreurbestendige centrale voor betaalbaar grondstofverbruik en met het incalculeren van de kosten van afvalverwerking wordt de energieprijs aanzienlijk hoger dan die van veilige en duurzame energie zonder afvalprobleem die op veel kortere termijn beschikbaar kan komen.
Bij de huidige stand van zaken is de prijs van conventionele kernenergie gelijk aan de gemiddelde prijs van duurzame energie terwijl de duurzame energie door technologische ontwikkeling en opschaling lager wordt stijgt de prijs van kernenergie aanzienlijk eveneens door technologische ontwikkeling en het inzicht dat met de opwekking van energie het kernenergieverhaal nog niet klaar is. Valt er een middelgroot passagiersvliegtuig op Borsele dan is Zeeland, West-Brabant en half Zuid-Holland (inclusief de agglomeratie Rotterdam) voor enige duizenden jaren ontvolkt, Antwerpen onbereikbaar en de stranden radio-actief. Dat moet je wel meerekenen in de begroting voor een kerncentrale die niet zelfdovend en dus niet tegen terreur bestand is. Het laat zich aanzien dat het bedrijf Delta deze kosten nog niet geheel op een rijtje heeft.

Demissionair minister Maria van der Hoeven (CDA, Economische Zaken) heeft een wet die groene stroom op het hoogspanningsnet voorrang moet geven op grijze stroom weer ingetrokken. Daarmee zet ze een streep door een van de belangrijkste 'groene' wetswijzigingen van het demissionaire kabinet.

Van der Hoeven trekt een van de meest ambitieuze groene wetsvoorstellen weer in Van der Hoeven trekt een van de meest ambitieuze groene wetsvoorstellen weer in

In een brief aan de Eerste Kamer stelt Van der Hoeven dat ze aanleiding ziet voor een 'inhoudelijke heroverweging' van het wetsvoorstel, omdat er twijfel is over de Europese richtlijnen, meldt de Volkskrant.

Geen opmerkingen: