25 jul. 2011

Geen seks, maar helaas: Anders Behring Breivik


Vrij Nederland kwam onlangs met een themanummer over seks waarop ik stellig wilde reageren, omdat er m.i. nogal slordig werd omgegaan met de werkelijkheid die niet van verdichtsels, wetenschappelijke speculaties en subjectieve interpretaties werd gescheiden. Hoe belangrijk ook, omdat het ons allemaal aangaat, de kwestie van de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik won gemakkelijk de strijd om de hoogste urgentie.
U houdt mijn analyse en reacties op Vrij Nederland dus tegoed. Haast heeft het eeuwenoude onderwerp niet.

Ik zou geen aanleiding hebben om over Breivik te schrijven, indien er niet een groot misverstand gerezen was over die vervloekte Noorse schutter, namelijk dat hij zou handelen als een "lone wolve". Niets is minder waar. Zijn meer dan 1500 pagina's tellende "manifest" is een bij elkaar geraapt zooitje van wat er al veel langer op het Internet stond, niet meer dan ijverig knip- en plakwerk, waarbij hij, als zovele egotrippers, geen maat kon houden. Een meer persoonlijke noot is zijn compilatie van zwaar verminkte historische feiten op YouTube, met name aangaande de door hem aangeprezen kruistochten. Het is een poging om zichzelf met het afslachten van ongewapende en onbewaakte kinderen dezelfde heroïsche rol toe te dichten als bijvoorbeeld een Richard Leeuwenhart en zich te identificeren met het middeleeuwse feodalisme, met de paus als absoluut gezag en als "NOORDELIJK" maatschappelijk ideaal, als een de blauwdruk voor de "onbedorven" westerse cultuur, die in heel Noord-Amerika en in Europa als de enige legale norm voor de politiek zou moeten gelden.

Hij wijst daarbij op voorbeelden van andere monoculturele samenlevingen als Japan en Zuid-Korea die hij als zodanig respecteert.

Het historisch misverstand is nu, dat hij denkt de Europese cultuur als origineel Christelijk te moeten definiëren. Uiteraard is dat volstrekte onzin.
De tijd van Karel de Grote - of de Carolingische periode - wordt ook wel aangeduid als de Carolingische Renaissance, juist omdat in die tijd teruggegrepen werd op de normen en kennisbronnen van de klassieke (Romeins/hellenistische) oudheid, terwijl in die tijd zelfs de oude Germaanse cultuur nog niet verdwenen was, waarvan alle Christelijke feestdagen nog steeds getuigen. Karel de Grote stichtte scholen waar in het Latijn werd lesgegeven en ons rechtssysteem is gebaseerd op de Romeinse traditie.

Karel de Grote had evenals de Romeinen dus met een grote diversiteit van culturen van doen en stelde daar tegenover een systeem van multiculturaliteit, zoals de Romeinen dat ooit met langdurig succes in praktijk gebracht hadden. Maar toen hegemonistische culturen, zoals de Joodse in het toenmalige Palestina, daartegen in opstand kwamen moest de orde van het Pax Romana worden hersteld. Algemeen gold dat alles mag wat voor anderen niet schadelijk is. Met degenen die andere hun exclusieve normen wilden opleggen werd korte metten gemaakt.
Door het Christelijk beginsel: "geeft Gode wat Gods is en de Keizer wat des Keizers is" werd hiermee terdege rekening gehouden. Later, toen het jonge christendom ook tekeer ging tegen andersdenkenden, scheerden de Romeinen het hele monotheïsme over één kam. Inbreuken op het multiculturalisme konden in het Romeinse Rijk niet worden getolereerd en het is ditzelfde multiculturalisme dat door mensen als Breivik wordt aangevallen alsof het Christendom het enige is wat de Europese cultuur van oudsher heeft bepaald. Religieuze strijd om de hegemonie was tevens goeddeels aanleiding dat het Romeinse Rijk tenslotte uiteenviel, te beginnen met de scheiding van oost en west.

Vervolgens geeft Breivik een slordig overzicht van wat in zijn ogen het heldendom van de Kruisvaarders is en schaart hij zich nadrukkelijk in die kruisvaarders-traditie, zelfs met een verering van het feodalisme der middeleeuwen als ideale staatsvorm voor Europa.
Inderdaad voegt hij zich daarmee in de groep der aartsconservatieven, fel tegen bevoegdheden van het centraal gezag van federaties en natiestaten. Dit is volledig conform de anti-Europese politiek van PVV en VVD en de door de Theaparty-groepen overvleugelde rechterzijde van de Amerikaanse Republikeinse Partij, waar democratie een communistische uitvinding heet te zijn en het heffen van federale belastingen onrechtmatig, d.w.z. strijdig met de Amerikaanse Constitutie.
Tevens wordt daarbij ook beweerd dat de unie der VS door de stichters van de USA bedoeld was een theocratische Christelijke republiek te zijn, zoiets als Iran, maar dan orthodox fundamentalistisch Christelijk, wat nogal vreemd is, omdat diverse van deze Founding Fathers zichzelf deïsten noemden en dus niet voor Christenen konden worden aangezien. Zij zouden dan ook zichzelf buiten de wet gesteld hebben, terwijl het juist hun bedoeling was om, anders dan de Engelse overheerser wilde, kerk en staat te scheiden, zodat voor iedereen vrijheid van godsdienst en geweten zou bestaan.
Ook in de VS gaat het bij rechts om het aantasten van de multiculturaliteit. Wie niet tot de juiste kerkelijke orde behoort, wordt geacht geen echte Amerikaan te kunnen zijn, zoals God het bedoeld heeft.
Zo mogen bijvoorbeeld sociale voorzieningen niet door de staat geregeld en gegarandeerd worden, omdat God zelf wel voor de armen zal zorgen en het geeft geen pas om een deel van de welvaart van de superrijke bovenlaag, die door God zelf zo rijk gezegend is, zodat slechts 5% van de Amerikanen 80% van alle Amerikaanse welvaart bezit, dat een deel van die welvaart middels belastingheffing voor ondersteuning der armen of voor zaken als onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, economie of rechtspleging zal worden besteed.
Alleen het grote bedrijfsleven heeft recht op subsidies om te concurreren tegen buitenlandse partijen, zolang die nog niet door het Amerikaanse leger schatplichtig gemaakt zijn.
Voorts dienen ook vakbonden afgeschaft te worden, zodat alle werkers goedkoper beschikbaar zijn om de heersende bovenlaag te dienen. Dan zullen er tot heil van het volk overvloedig kruimels afvallen van de welvoorziene tafels der superrijken. Alleen in deze door God gewilde situatie kan het volk erop rekenen ook door God gezegend te worden en anders is er in ieder geval ruime compensatie voor de noden tijdens het leven, omdat na de dood de hemelpoort voor brave arme sloebers open zal staan.
Als dit niet via de stembus bereikt kan worden, moet de zaak maar met wapens worden beslist, maar sinds de verkiezingen van vorig jaar hebben politici die deze denkwijze aanhangen de meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Voor het gros van de Europeanen is het moeilijk voor te stellen, dat deze uiterst primitieve en onbenullige politieke standpunten werkelijk in grote delen van een westerse moderne en geciviliseerde samenleving wortel geschoten hebben, zodat er, zoals vorig jaar bleek, een stembusmeerderheid voor is ontstaan. Maar dat is juist de aanleiding voor de concurrerende presidentskandidaat tegenover Obama om te verklaren dat Europa, met haar hoog ontwikkelde verzorgingsstaten, de aartsvijand van de Verenigde Staten is en het is dus juist deze kandidaat, John McCain, waarvoor onze huidige premier Rutte zijn voorkeur uitgesproken had, terwijl 85% der Nederlanders nog vertrouwen had in Barack Obama.

Tegelijk zien we in Nederland en de omringende landen dezelfde tendens. De aanhang van de PVV komt vooral voor in volkswijken, de rurale gebieden en de biblebelt en wordt gedragen door de afschuw van een denkbeeldig gevaar, vergelijkbaar met Amerikaanse afschuw van de "Afrikaanse zwarte aap in het Witte Huis" zoals Obama wel door rechts wordt gekarakteriseerd. In feite wijkt het gedachtegoed van Obama niet af van een iets rechtser progressieve liberaal als Pechtold, maar in eigen land wordt hij verketterd als fascistische communist. Tot het uiterste trachten de Republikeinen te voorkomen dat Obama erin slaagt enig economisch herstel tot stand te brengen om zo zelf ook bij de volgende presidentsverkiezingen in 2012 een kans te hebben om de desastreuze politiek van Bush voort te zetten. Nederlandse correspondenten van onze media zwijgen daarover of proberen de Republikeinse absurditeiten als heel redelijk voor te stellen. Dat Obama niet verantwoordelijk is voor de fouten van Bush durven ze niet te beweren en klakkeloos wordt aangenomen dat de recente dood van Osama bin Laden te danken is aan de informatie die de illegale martelpraktijken, welke Bush in het verleden heeft laten uitvoeren, hebben opgeleverd.
In Amerika en in Nederland wordt de harde kern van rechts beheerst door conservatieve kerkelijke organisaties, een omstandigheid waardoor ik niet vrees dat nieuw rechts in ons land veel kans op een langdurige bestaan zal hebben.
Maar dat in Amerika de situatie veel ernstiger is hoeft geen betoog en ik ben ook niet gerust op de ontwikkelingen elders in Europa.

Al met al is het een ernstige misrekening om Anders Behring Breivik als een "lone wolve" in te schatten. Hij staat niet alleen. Zijn overtuigingen worden breed gesteund en uitgedragen door politici die sterk aan invloed winnen en alleen al in het gematigde Nederland moeten er duizenden rondlopen die graag de heldhaftige daden van Breivik willen nadoen.
Tegelijk worden de gemoederen gesust door het cijfer van de slachtoffers terug te schroeven, hoewel er nog minstens zo'n stuk of vijftig jongeren vermist worden. Telt men de ene dag 86 dode lichamen op een rij, dan zijn er toch de volgende dag alleen maar 68 dood, terwijl er niemand uit de dood is opgestaan en er geen enkele verklaring voor gegeven kan worden, maar ze liggen dan niet meer allemaal op een rij en zo valt het uiteindelijk toch nog mee en hoeven we ons dus niet ongerust te maken. Degene die op de bodem van dat Noorse meer liggen worden sowieso niet tot de slachtoffers gerekend. Op een dag zal blijken dat er eigenlijk niets aan de hand was. Er is wat stof opgewaaid in de stad Oslo en er zijn wat jongeren gestruikeld op een eilandje.
Dus zal er wel spoedig weer een nieuwe aanslag volgen om ons definitief te stuipen op het lijf te jagen.