5 aug. 2011

De Woede van Wilders en Andere Draaikonten


De blondine is boos. Als een profeet heeft hij het dubbele grote onheil verkondigd van enerzijds dat Europa overheerst wordt door Islamisten en anderzijds dat de Sociaal democraten en ander leden van de Linkse Kerk een totale oorlog voeren tegen het eigen volk. Voor dat gruwelijk onheil is geen politieke oplossing, vindt hij ook. Consequentie daarvan zou zijn dat er bloed van de tegenstander moet vloeien, dus van moslims of van sociaal democraten, maar liefst van beide.
Het gaat niet aan om te constateren dat er een totale oorlog tegen je gevoerd wordt en dat daar niks aan te doen is.
Bij een totale oorlog vliegen er talloze kruisraketten door de lucht die inslaan en per dag duizenden mensen doden. Ik heb niet vernomen dat er in de Telegraaf te lezen was dat dit beeld dat Wilders schets met zijn oorlogsretoriek overdreven is. Verder wordt er geen melding gemaakt van de krijgshandelingen wat nogal logisch is omdat je in een oorlog als media heel voorzichtig moet zijn met verslaggeving. In Syrië zijn ook geen verslaggevers op pad en je kunt niet zeggen dat daar niets gebeurt.
Dus in Nederland vallen dagelijks duizenden doden door de krijgshandelingen van de linkse kerk die gemene zaak heeft gemaakt met de islamitische machthebbers en mijnheer Wilders keurt het gewapend verzet daartegen af.
Tja, dan ben je lekker bezig, hè?
Hoewel meer dan de helft van zijn enorme aanhang onder het Nederlandse volk nog nooit een moslim in het echt heeft gezien, worden de woorden van deze agnost als de van God gegeven absolute waarheid aanvaard. En niet alleen in Nederland wordt zijn profetie ter harte genomen, zo blijkt als de Noor Anders Breivik de daad bij het woord voegt onder het uitspreken van zijn grote bewondering voor de blonde politicus.

En dan zegt Wilders dat hij in die situatie van totale oorlog, terugschieten om de totale vernietiging van Europa en de Europese cultuur te voorkomen, niet geoorloofd vindt en dat iemand die hem vraagt zijn uitspraken wat te matigen, daarmee een hetze tegen hem voert en hem demoniseert.
Hij laat zich flink in de kaart kijken.
Het gaat kennelijk niet om een totale oorlog en een overheersing door moslims die onze wetgeving vervangen door hun sharia. Dat is alleen maar bangmakerij. Het gaat er uitsluitend om, dat steeds meer angstige mensen op hem en op hem alleen moeten stemmen, zodat hij kan dicteren wat er moet gaan gebeuren in Europa en de rest van de wereld.

Hij heeft het over de massa-immigratie van niet-westerse moslim-immigranten, een massa-immigratie die door Job Cohen en de zijnen teweeg gebracht zou zijn.
De werkelijkheid is, dat juist Job Cohen wetgeving heeft ingevoerd om die instroom te temperen en dat deze wetgeving opvallend succesvol is, als je op het resultaat afgaat. Cohen deed wat VVD-ers (onder hen ook Wilders) hem voorafgaand hadden nagelaten. Toen de instroom maximaal was zat Wilders thee te drinken en in zijn neus te peuteren. Toen kwam Cohen en die stelde met een strakkere wetgeving orde op zaken en vervolgens maakte Rita Verdonk namens Wilders en de VVD er weer een potje van.

Voor zover er nog sprake is van immigratie van niet-westerse moslim-immigranten betreft het slechts een heel kleine instroom. Azië geeft de toon aan in de groep niet-westerse immigranten. In ieder geval slaagt de door Wilders gedoogde regering er niet in de reeds kleine aantallen verder te verlagen en dat was bij toepassing van de wet-Cohen heel anders. De verminderingen van de islamitische instroom per jaar, door Cohen teweeg gebracht, overtreffen het totaal van de huidige instroom. Het kabinet Rutte gaat echter uit van wat Wilders noemt "de tsunami van moslim-immigranten".

Voorts is duidelijk dat het radicalisme binnen islamitische groepen in onze samenleving is gemarginaliseerd. Ze zijn er nog, dus dat is nog steeds zorglijk, maar van enige machtsvorming of toenemende invloed uit die hoek is geen sprake.
Iets anders was ook niet te verwachten. Immers, moslims zijn ook mensen en mensen hebben de neiging zo aangenaam mogelijk te willen leven. Het is veel prettiger om je aan te passen, vinden ze en over het algemeen zijn ze helemaal niet ontevreden over de Nederlandse regels en wetgeving. Nee, de terreurdreiging komt van rechts, van de kant van Wilders. Voor sommigen onder ons is dat niet verrassend.

Overigens bezoekt 50% van de in Nederland wonende Moslims nimmer de moskee en minder dan 10% heeft de hele Koran gelezen.
Het aantal draagsters van hoofddoekjes (waaronder mijn moeder, mijn oma en alle vrouwelijke leden van het Koninklijk Huis) is sinds 1950 met 95% afgenomen.

Het moet ook maar eens afgelopen zijn met het sprookje dat onze staatsbestel is gebaseerd op een joods-christelijke traditie. Niets is minder waar. Onze wetgeving bijvoorbeeld is gebaseerd op de Romeins-humanistische traditie, het enige wat ons past, omdat we al sinds mensenheugenis net als in het Romeinse Rijk een multiculturele samenleving hebben. Je vindt in onze wetgeving met name geen oproepen tot genocide zoals die in de Bijbel op talloze plaatsen gevonden worden, onverbloemd sterk aanbevolen met een flinke lijst van volkeren waaronder alles wat adem heeft moest worden uitgeroeid. Rampspoeden die het joodse volk getroffen hebben werden verklaard doordat de joden bij die genocide in gebreke waren gebleven. Ook het Christendom heeft geen vrijheid van godsdienst gebracht en het is de Calvinisten zelfs niet gelukt om "de vervloekte afgoderij van de paapse mis" uit te bannen, terwijl anderzijds de inquisitie van de Contra-Reformatie ook niet erg succesvol was. Niets van al deze religieuze rimram is in onze wetgeving terug te vinden en wegens de scheiding van kerk en staat is dat opzettelijk. De joods-christelijke traditie is dus nadrukkelijk buiten spel gezet bij onze staatsvorming. Dat Breivik en Hirsi Ali dat met de VVD, de PVV en het CDA graag anders zien is luchtfietserij. Het laat alleen zien hoever extreem en gewapend rechts van de werkelijkheid is afgedwaald.

De PVV zou opkomen voor veiligheid (meer politie), gezondheidszorg en AOW. We weten nu dat er niets terecht komt van meer politie, juist minder, dat de zorg voor hen die dat het meest nodig hebben domweg wordt afgeschaft en de leeftijd voor AOW wordt verhoogt en er ondanks hogere huren en prijzen van basisartikelen geen prijscompensatie voor ouderen in het verschiet ligt. Dit ligt in de lijn die vanuit de USA door Ayaan Hirsi Ali wordt voorgesteld, om een eind te maken aan de Europese verzorgingsstaat. Ayaan is één van de trouwste aanhangers van Wilders. Gevlucht uit Somalië vindt ze tegenwoordig, na vele ombuigingen in haar levensverhaal en haar politieke visie, dat de Somalische staatsvorm toch wel het allerbeste is voor Europa, het beste wapen tegen Eurabia.
Hirsi Ali kan zo weer naar huis, maar het kabinet-Rutte heeft wat meer tijd nodig om het Somalische ideaal, waarin trouwens ook geen spoortje joods-christelijke traditie te vinden is, in Nederland te verwezenlijken.
Tegenwoordig zegt Ayaan Hirsi Ali dat the atheïst is, maar dat is natuurlijk onzin, want ze sluit zich geheel aan bij de door God zelf tot het Amerikaanse Presidentschap geroepen Michele Bachman, die van de USA een orthodox-protestant-christelijke theocratie wil maken.
Je hoort nergens zo hard roepen dat ze het met elkaar niet eens zijn als bij extreem rechts, maar ze hebben wel allemaal dezelfde ideeën. Rutte's favoriet voor het Amerikaanse Presidentschap was John McCain, nadat deze een wet steunde, die het overigens niet gehaald heeft, maar die bedoelde om extreem rechtse ideologische moordenaars niet strenger te straffen dan verkeersovertreders. Andere overeenkomsten tussen Rutte en McCain zullen zijn geweest, dat Europa de aartsvijand van Amerika is en dat het niet aangaat dat de Amerikaanse President bijvoorbeeld in gesprek gaat met de Spaanse President, niet wetend dat Spanje een koninkrijk is, zoals hij er ook niet van op de hoogte is dat Irak en Afghanistan geen gemeenschappelijke grens hebben.
Maar wat doen feiten ertoe? vraagt men zich ter rechterzijde van fatsoenlijke Nederland af. Met die virtuele 18 miljard bezuinigingen in het achterhoofd noem je een bedrag dat pakweg zestig miljard lager ligt, als het om steun aan Griekenland gaat. Het doet er niet toe, want het is toch allemaal denkbeeldig, vindt extreem-rechts. Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten zegt: "Belangrijker is wat de burger ervan vindt, dan hoe het werkelijk is." Het is vanuit onze Romeins-humanistische traditie een juridisch zeer moeilijk te onderbouwen stelling, maar dat is nu eenmaal het credo van extreem rechts en daarmee zullen we het moeten doen.

Het kabinet-Rutte gaat dus veel verder dan Balkenende met zijn "fatsoen moet je doen" en het herstel van oude normen en waarden, zoals die van de VOC en van rechters die Van Oldenbarnevelt in 1619 lieten onthoofden, vanwege diens ideeën over godsdienstvrijheid, waar Donner en Breivik ook zo'n gloeiende hekel aan hebben.