7 dec. 2011

n.a.v. de plannen voor privatisering van penetentiaire vewencentra

Zich van geen privatisering bewust solliciteert deze crimineel voor langere tijd naar werk+kost+inwoning+ontspanning

In Nederland heeft de privatisering van diverse overheidstaken nog nooit tot lagere kosten bij gelijkblijvende kwaliteit geleid. Duidelijk is dit te documenteren bij de ziektekosten. Vreemd of onvoorstelbaar is het niet, want als particuliere concurrenten zich op de markt storten, gaat het niet alleen om een concurrerende beperking van de bedrijfskosten. Allereerst moet er winst gemaakt worden en daarvoor moet men marktaandeel genereren, wat grote uitgaven voor de marketing met zich meebrengt en marketing lokt proceskosten uit, omdat de klant niet krijgt wat de marketing belooft, hetwelk min of meer standaard is.
Al deze toegevoegde kostenposten bedragen elk afzonderlijk ongeveer drie keer de 7% overheadkosten van de oorspronkelijke dienstverlening door de overheid. De kostenexplosie is dus gigantisch en dan kan alleen besparing op de kwaliteit nog concurrentie brengen.
En wat is de motivatie? Dat privatisering efficiënter werkt!
Wel, als dat soms het geval zou zijn - wat echter nog nergens wordt waargenomen - dan laat dit onverlet dat je een door de overheid verleende dienst best zo efficiënt mogelijk kunt laten verlenen.

Voorbeeld: water en energie
Nu snapt elke politicus dat bijvoorbeeld privatisering van de watervoorziening zich niet mag verblijden met een overmaat aan kiezersgunst. Maar dan doen ze het anders door aan het winnen van schaliegas te beginnen, waardoor al het grondwater brandbaar en het oppervlaktewater giftig wordt. Er komt dus brandbaar water uit uw kranen in keuken, toilet en badkamer, maar daar staat tegenover dat er dor particuliere bedrijven lekker veel geld verdiend wordt met het gewonnen gas.
In de VS is hier uitgebreid ervaring mee opgedaan, maar daar heb je nog lege gebieden waar de plaatselijke bevolking slechts uit enkelingen bestaat. Die moeten evacueren, anders sterven ze. Er zullen dus in de VS niet gauw jarenlang zo'n 250 inwoners per week omkomen.

In een volkomen verstedelijkt land als het onze kun je echter geen bevolkingsconcentraties missen en dan kan de sterfte ook oplopen tot 2500 per week en het enthousiasme hiervoor wordt nog versterkt door de zekerheid dat de schade nooit meer hersteld kan worden. Ja, de zondaren moeten branden in de hel. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Indien de bevolking sterk gedecimeerd wordt door ontploffende keukens en badkamers, dan wel door zwaar vergiftigde sloten en waterlopen, hef je de werkloosheid op en is men aangewezen op het dure geïmporteerde bronwater in flessen. Uiteraard zullen dan eerst en vooral de armen, zieken en ouderen omkomen, dus dat ruimt lekker op.

In het streven naar maximalisatie van ellende van dit kabinet dat bestaat uit cultuurslopers, dierenhaters, natuurvernielers en milieuterroristen past privatisering van alles, zelfs van justitie en oorlog. Zo kiest men bij tunnels ook voor de duurste die het meest schadelijk is voor het milieu en zet men twee van de smerigste kolencentrales op een gasbel, omdat bloedkolen uit Columbia zo goedkoop kunnen worden aangevoerd door mammoetschepen over de Waddenzee. Ook is men van plan het gevaarlijkst type centrale te bouwen op atoomenergie terwijl men bedenkt het atoomafval in kinderspeelgoed te kunnen hergebruiken.

  • Enerzijds hebben we te maken met oerchristelijke politiek op grond van het dogma dat wij allen geperverteerde ellendelingen zijn, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot al het kwaad en dat we alleen door Gods genade uit onze ellende verlost kunnen worden.
  • Anderzijds hebben we te maken met oerconservatieve politiek op grond van het dogma dat wat goed is voor anderen of voor allen nooit goed kan zijn voor het individu dat moet zorgen te overleven ten koste van anderen of ten koste van allen.

In beide gevallen wordt de zorgplicht van de overheid volledig ontkent, terwijl het juist die zorgplicht voor allen is die de enige legitimatie van de overheid is.

Een overheid die de gegeven zorgplicht aanvaardt, zal zogen dat die efficiënt wordt uitgevoerd in iedere vorm van dienstverlening die essentieel is voor het dagelijks leven, dus infrastructuur, huisvesting, energie, gezondheid, educatie, justitie en bescherming van veiligheid, voedselkwaliteit en natuur.

Daar betalen we belasting voor en nu worden zonder die belasting te verlagen talloze overheidstaken afgestoten, totdat alleen de taak overblijft, om onvermijdelijke volksopstanden met het grofst mogelijke geweld neer te slaan.