10 nov. 2010

Vreemde smetten registreren en even later uitroeien, maar waarom eigenlijk?Dat de Nederlandse wet het onmogelijk maakt om, als je in Nederland geboren bent, afstand te doen van een buitenlandse nationaliteit, is volslagen belachelijk, maar dat de huidige regering daar onder de bevoogding van Wilders niets aan wil doen, is volslagen krankzinnig.
Ook al wordt er niet minder dan duizend generaties terug een Marokkaan of Turk in iemands voorgeslacht teruggevonden, dan is die persoon bij de geboorte in Nederland en uit Nederlandse ouders, toch ook een Marokkaan, Argentijn of Turk, volgens de Marokkaanse, Argentijnse, Turkse en ook Nederlandse wetgeving. Het is onmogelijk om ervan af te komen. Dit is niet minder dan erkenning en navolging van sharia (islamitische religieuze wetgeving), want hetzelfde geldt ook voor de religieuze identiteit. Wie Islamitische voorouders heeft, wordt volgens de Islam vanzelf als een moslim aangemerkt en op afvalligheid van de Islam, door een ander geloof te kiezen of geheel ongelovig te worden, staat in de meeste islamitische landen de doodstraf. Voor veel Nederlanders is het dus levensgevaarlijk om te reizen naar landen waar het voor andere Nederlanders geenszins levensbedreigend is. Uiteraard is de Nederlandse regering bereid om het buitenland desgevraagd gegevens te verstrekken die voor die bevriende buitenlandse regering aanleiding zijn om die Nederlandse onderdanen uit de reizigersstroom op te pikken en te doden. Bij het overstappen op intercontinentale vluchten kan het Nederlanderschap ex-moslims fataal zijn, zoals ook Interpol in de beschaafde wereld zware criminelen kan onderscheppen. Minister Donner zegt, dat hij zich beroept op internationale verdragen, maar dat is grofweg en weloverwogen, glashard gelogen. Tegenwoordig mag dat, liegen tegen de Tweede Kamer en de hele volksvertegenwoordiging bedriegen. Iedereen weet dat hij glashard staat te liegen, maar wie doet er wat aan?
Er is absoluut geen sprake van een dergelijk verdrag en er is ook nooit sprake van geweest. Niemand heeft er ooit iets over gehoord en dus is het absoluut zeker nooit geratificeerd, zoals er ook nooit iets over is vastgelegd in enig officieel verslag. Juist minister Donner, de expert bij uitstek, weet dat verdragen waarvan nooit iemand iets van vernomen heeft, hoewel ze hoog op zijn persoonlijke wensenlijstje staan en waar zelfs binnen het huidige CDA nog steeds geen duidelijke steun voor te vinden is, niet tot de geldende regelgeving behoren, alleen maar omdat hijzelf, in navolging van zijn ministeriële pappa, dat nu eenmaal graag zou willen. Zijn overtreding van de staatsrechtelijke regels is erger dan die van enige minister die ooit eerder uit het ambt is ontzet. Enkele ter dood veroordeelde en geëxecuteerde landverraders hebben het minder bont gemaakt.
We gaan dus op zoek naar de motieven voor die bewuste weloverwogen schending van het staatsrecht door de orthodox Calvinistische bewindsman, die hiermee een godsgruwelijke schandvlek op zijn hele dynastie van bestuurders, van zijn voorname voorgeslacht en van zijn illustere verwanten is geworden. Dat de vanzelfsprekendheid van bestuurlijke integriteit en kwaliteit zo gemakkelijk te grabbel wordt gegooid door een slappeling die nog wat nadeint op de voorvaderlijke branding, het is treurig om aan te zien. Wat een sukkel is die vent en toch nog zo gevaarlijk.
De registratie, let wel, de door alle generaties heen onoverkomelijke registratie van onze voorvaderlijke etnische en religieuze identiteit, als de enige en eeuwig geldige, ondanks veranderde individuele keuzes en ontwikkelingen, is ooit eens via het CDA stiekem in de wetgeving geslopen en verdedigd als een ongevraagd, leuk gebaar naar de wetgeving van diverse "bevriende" buitenlanden, 17 in totaal, waaronder die van islamitische theocratieën en het toenmalig fascistische Argentinië.
Voor sommige Nederlanders met voorouders uit zo'n vreemd land, zoals Turkije - en dat is niet het enige - geldt zelfs de militaire dienstplicht, waarbij de dienstplichtige een eed van trouw moet afleggen aan de vreemde staat en in geval van militaire conflicten kan worden opgeroepen en dan onder die vreemde krijgstucht valt. De Turkse premier Erdogan eist zelfs dat kinderen en volgende generaties van geëmigreerde Turken in hun Europese vaderlanden en op kosten van die Europese staten in de Turkse cultuur en taal regulier onderwijs tot en met universitair niveau ontvangen, met de taal, cultuur en geschiedenis van het land van inwoning en geboorte slechts op een tweede, facultatieve plaats. Dat van Turken afstammende Nederlanders gewoon Nederlands op Nederlandse scholen leren vindt Erdogan een hemeltergende schande. Tot in alle opvolgende generaties blijf je dus Turk, met alleen Turkse taal, Turkse Cultuur, Turks onderwijs, Turkse trouw aan de Turkse staat en de Turkse dienstplicht, terwijl je alleen maar Nederlander bent, met je eigen Nederlandse familie, vrienden en omgeving en je de Turkse vlag niet eens herkent in een willekeurige verzameling plaatjes van vlaggen, behalve dan dat het een vreemd gekleurd doekje is, anders dan het vertrouwde rood-wit-blauw, waarmee soms nogal overdreven wordt gezwaaid.
Maar met wat jijzelf vindt of gelooft heeft de Turkse staat niks te maken, want stemmen mag je daar niet en wat zij bepalen voor jou geldt wél, dat is de bedoeling van die "bevriende staat" die onder leiding van dezelfde premier Erdogan op weg is een theocratie te worden met een sterke religieuze en politieke binding aan het Iran van de Ayatollahs en de Afghaanse Taliban, inclusief Hezbollah en Hamas. Zo heeft Marokko een aparte minister die op eigen houtje, dus zonder enige democratische controle en zonder democratisch mandaat, de zogenaamde buitenlandse Marokkanen bestuurt, groter in aantal de de Marokkaanse bevolking in het land zelf, allen die ergens in hun afstamming een individu met een Marokkaanse identiteit hebben en dat zelfs voor een deel zelf niet meer weten. Zo wil minister Donner dat en zo willen die buitenlandse mafketels dat. Donner wil ze registreren en alvast apart zetten zodat ze ooit gemakkelijk teruggevonden en als onrein vee geruimd kunnen worden. Eerst moeten we er natuurlijk even aan wennen dat keurige PVV-ers kindertjes met bruine ogen en zwart haar van de schommel rukken en de hoofdjes tegen een boomstam te pletter slaan om vrij hun mening te uiten dat Nederland van vreemde smetten vrijgemaakt moet worden. De gedachte vormt zich vanzelf dat als dit de gruwelijke praktijk is je dat beter netjes van overheidswege kunst regelen. Dan mag het, ook wel massaal, als er maar geen viezigheid op de straat achterblijft. Nou goed, zover zijn we nog niet, maar we weten heel goed hoe zich dat ontwikkelt.
Dan komt daar nog bij dat je als Nederlander vanwege de privacywetgeving, je eigen gegevens en die van je ouders, kinderen of levenspartner, niet mag inzien, voordat ze enige tijd gestorven zijn, lang genoeg om alles te vergeten of de herinnering niet te overleven. Op een gegeven moment wéét je niet eens dat je een geregistreerde Marokkaan, Turk of Argentijn bent en dientengevolge geacht wordt genetisch een moslim of conservatief katholiek te zijn.
Het institutionaliseren van meervoudige nationaliteiten tegen de wil en levenssfeer van betrokkenen die in Nederland geboren zijn of de Nederlandse nationaliteit verworven hebben, is een gerevitaliseerd overblijfsel van het pure nazi-fascisme dat door de Roomse bloedgroep van het CDA is ingebracht en nu, na het uitschakelen van de gezonde delen, triomfantelijk uitbreekt: Wij zijn de door God gezonden kanker van de samenleving en iedereen en alles zal aan ons ten onder gaan en daar zullen we zelf heel veel geld aan verdienen, alvorens hemel en aarde door ons schandalige wanbeleid vergaan, maar dan komt er volgens de bijbel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar wij als ware gelovigen opnieuw de baas zullen zijn. Krijg maar de pest-pokken-tyfus en de kolere, halleluja!
Dit is hetzelfde soort lieden als de Rooms-klerikale Spaanse priesters die tijdens hun opstand tegen hun seculiere maar democratisch gekozen regering van de Tweede Spaanse Republiek hun eigen parochianen in de ure des gevaars naar de kerk lieten komen dan de deuren sloten om de hele parochie door gecoördineerde bombardementen en beschietingen te laten omkomen, allen priesters, die kortelings in zijn nadagen door de vorige paus alle 800 in getal in één keer werden zalig verklaard.
Progressief Nederland heeft toen even niet goed opgelet, zoals de CHU en ARP als bloedgroepen van het CDA ook niet goed opgelet hebben, toen de katholieke historische voorkeur voor een fascistisch corporatieve staat de Christen-democratie infecteerde en vergiftigde na de politieke moord op de verlicht Calvinistische Aantjes door Van Agt en zijn Jezuïtische medestanders in het ultieme kwaad.
Juist Aantjes, door schade en schande wijzer geworden, was een alerte waakhond tegen deze Roomse tendens, maar werd op zijn reeds lang bekend, beleden en vergeven verleden als onbezonnen jongeling, te gelegener tijd genadeloos en tot op het bloedend bot afgeslacht en weggegooid. Van Agt is nog steeds, als enig Europees-politieke steunpilaar van het Charter van Hamas, voorstander van ongelimiteerde Jodenmoord en de vestiging van een wereldwijd islamitisch emiraat.
Ikzelf vind dat zo eng, omdat ik me als 69-jarige afvraag hoe gek je kunt worden op je oude dag na een leven, zoals ook het mijne, waar af en toe wel wat op aan te merken was. Hoe vreselijk is het, dat het altijd nog erger kan, wanneer je eenmaal de weg helemaal kwijt bent.
Wij moeten echter wel goed blijven onderscheiden, dat de PVV niet fascistisch is, maar het CDA wél en de PVV is domweg een totalitaire Nationaal Socialistische Beweging die, zoals dat het populisme gewoontegetrouw betaamt, gemakkelijk met fascisme om kan gaan.
Het fascisme is niet per definitie racistisch. Bij Mussolini, Franco en Salazar, allemaal Roomse prototypes van het fascisme, vind je het niet prominent terug, het Griekse kolonelsbewind maakte zich er niet erg druk om en ook op de Filipijnen van Marcos, of in Zuid-Amerika, in het Chili van Pinochet, of het Argentinië van Videla en een handvol andere door Amerikanen gesponsorde fascistische regimes, was racisme als gezichtsbepalend deel van het fascisme niet aan de orde. Het fascisme richt zich op de realisatie van een kapitalistisch corporatieve staat en in Nederland is hun enige grote triomf de wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), wat, in het verlengde van de Politionele Acties in het voormalig Nederlands Indië, één van de sociaal-democratische concessies was, om vanuit een minderheidspositie de Bijstandswet en de AOW te kunnen realiseren. Daar hoorde ook bij, dat, ergens gedurende de jaren 60, Joden niet langer uitgesloten waren van het Ziekenfonds.
In die tijd was politiek nog echt grofstoffelijke (i.m. Maarten Toonder) koehandel.
Het ging ongeveer in de stijl van: jij mag vermoorden wie je wil, als ik ze maar netjes mag begraven. De sociaal democratie stond aan de kant van de begrafenisondernemers op voorwaarde dat vakbonden zouden worden toegestaan en de Christen-democratie stond aan de kant van de "liberale" moordenaars. De keurige liberale burgemeester Jonkheer Des Tombe van Apeldoorn, bijvoorbeeld, (werkelijk een alleraardigste man, die ik persoonlijk kende) liet in 1956 een bevel uitgaan aan de politie en de Marechaussee om alle tegen zijn verbod op de film "Rock Around The Clock" protesterende scholieren, bijeen te drijven, niemand te laten ontsnappen en allen zonder vorm van proces te doden als Bolsjewistische opstandelingen, die in andere landen een gevaar voor de monarchie en staatsorde waren geweest.
Motivatie: (ongevraagde) bescherming van Wilhelmina en het vorstenhuis tegen een communistische revolutie en bescherming van Nederland tegen een barbaarse cultuur met wanstaltig vreemde smetten ("er doen zelfs negers aan mee"). De burgemeester was zo vriendelijk om openlijk van zijn onvoorstelbaar schandalige ideologische motieven in de Apeldoornse Courant kond te doen, hoewel er een verbod werd uitgevaardigd om het aantal doden en gewonden te rapporteren. Er waren lege stoelen in ieder klas van iedere middelbare school, maar er kraaide dus geen haan naar.
Ik was persoonlijk ter plaatse, omdat ik recht tegenover de bewuste bioscoop aan de Paslaan uit catechisatie kwam, maar als jongeren werden we bij die bioscoop allemaal gelijkelijk als staatsgevaarlijke bolsjewistische opstandelingen aangemerkt en radicaal in mekaar geslagen, met het doel ons definitief uit te roeien. Geen gevangenen en niemand mocht levend ontsnappen, was de instructie.
Jeetje, dacht ik, moeten ze nu allemaal dood, ook die lui die helemaal geen Joden zijn? Dat was heel opbeurend voor een Joodse knaap, die "voor zijn eigen bestwil" christelijk moest worden opgevoed, maar, net als voor Van Agt, is het uitmoorden van cultuurvreemden, ook voor Jonkheer Des Tombe belangrijker dan het ermee samengaande opofferen van de eigen soort. Dat is meer nadrukkelijk bedoeld als intimidatie van het volk dan als te betreuren maar onvermijdelijke collaterale schade. Men vierde het doden der ontspoorde bolsjewistische kinderen, maar betreurde het ontsnappen en overleven van de meerderheid zeer. Een voorstel om school voor school de hele Apeldoornse jeugd uit te moorden haalde het net niet, hoewel het idee dat de goeden onder de kwaden moesten lijden min of meer standaard was in die tijd.
Volgens mij, als 15-jarige heel goed bekend met de Apeldoornse scholierenwereld, was er geen enkele sympathisant van het communisme aanwezig en die zou direct onder de vreedzaam protesterende populatie opgevallen zijn als een felrood knipperlicht in de polder. Daarom verslapte de numeriek grotere, zwaar gewapende politionele krijgsmacht, ook na een aanvankelijk enthousiaste moorddadige kloppartij. Het leek eerst heel leuk om de iets meer dan 500 protesterende kinderen naar de eeuwige jachtvelden te helpen, allen uit "de betere" kringen, inclusief ons aantal van ongeveer twaalf gereformeerde catechisanten. Maar ze waren niet erg gemotiveerd om alle vijfhonderd kinderen uit bloem des volks, elk één voor één en zonder enige vorm van proces een genadig nekschot te geven.
Dus voordat het moorden een routine werd, verflauwde het enthousiasme voor het stelselmatig liquideren van de Apeldoornse middelbare schooljeugd en pas op dat moment kwam ik naar buiten en werd ik voor het eerst geraakt, toen ik over een dood meisje heenstappend mijn fiets wilde pakken om naar huis te gaan.
Tja, "omdat mijn fiets daar stond", maar dan wel in 1956, dus een beetje te vroeg voor de geschiedenisboekjes, maar ik ben mijn tijd altijd al ver vooruit geweest, al wist ik wel heel ouderwets terug te meppen, waardoor er opeens een twee-mans breed gaatje en vervolgens een bres ontstond, die een vele levens reddende dijkdoorbraak werd. Als het moet doe je het en alleen door pure doodsangst word je een held.
Goed, dat was ook de absolute waanzin van de Koude Oorlog, toen Canada al met enorme graanleveranties van honderd-duizenden tonnen en dito valutawinsten bezig was de gevreesde Russische communisten en hun schamele vee met hangen en wurgen in leven te houden, omdat het falend communistische systeem tot massaal terminale hongersnood had geleid. Die hele koude oorlog was zowel corporatistische, als communistische volksverlakkerij. En dat was de essentiële tegenstelling en overeenkomst in de naoorlogse politiek van de twintigste eeuw.
Het verschijnsel, om alle politiek als corporatistisch of communistisch te kwalificeren, is bijna universeel, maar het door de Nederlandse sociaal-democratie ontwikkelde poldermodel is effectiever, waarbij kapitaal en arbeid, werkgever en werknemer, op grond van exacte en onafhankelijke analyses, die het wederzijds belang in beeld brengen, slechts lichtelijk door ideologische utopieën beroerd, met elkaar vredelievend onderhandelen, net als in een gezin aan je eigen keukentafel, weet je wel? Ook met af en toe een beetje ruzie om het leuk te houden.
Het ergste (corporatistische) kwaad zit in het huidige CDA en het is ook niet toevallig dat de PVV, ondanks de verklaard atheïstische overtuiging van Wilders zelf, sterke aanhang vindt in dezelfde conservatief Calvinistische stroming die ook de Satanische Hitler zeer toegenegen was. De norm is bij die mensen is, dat God de overheid geeft die op dat moment in het "Goddelijk Plan" past. Eenzelfde filosofie wordt uitgedragen door de van oorsprong Amerikaanse "Family", een grotendeels zeer geheim en internationaal genootschap van conservatieve machthebbers, waartoe, ondanks haar Democratische signatuur, ook Hilary Clinton behoort, alsook de meeste door de USA gesponsorde dictators.
Naoorlogse kritiek in Nederland op de Jodenvervolging door Duitsers was er, omdat ze zelf hun eigen Jodenvraagstuk definitief hadden willen oplossen door de "moordenaars van Christus" nog grondiger uit te roeien. Zo werd decennia lang na de oorlog de Jodenvervolging nog steeds gezien als één van de zegeningen van het nazidom, samen met de autosnelwegen, het spoorboekje en het Ziekenfonds.
Vandaag of morgen wordt Wilders vermoord en dan is heel de Nederlandse natie in diepe rouw, maar dan zal spoedig het bewustzijn intrede doen dat Moslims als Arabieren of van dezelfde bloedgroep, net als Joden, etnisch of uit zelfverkozen navolging en verzwagering, afstammelingen van Abraham en dus evengoed Semieten zijn. Dan zijn Joden dus ook weer een doelwit en dat zal nog meer aanhangers genereren. Want, laten we wel wezen, veel Christenen hebben grote moeite met de beschermende hand die Wilders de Israëlische religieus-politieke extremisten boven het hoofd houdt.
Dat vindt Piet Hein Donner natuurlijk ook niet prettig, maar als je de etnische en religieuze identiteit van Nederlanders bij de geboorte al onafwendbaar vastlegt, ook van borelingen van wie slecht één van de vele betovergrootouders van oorsprong een echte Marokkaan of Turk was, kun je, als de tijd daarvoor rijp is, gemakkelijk het kaf van het koren scheiden om het kaf te vernietigen.

Ik heb bezwaar tegen het heersende idee, dat er om iets beters te bereiken altijd mensen en zelfs hele volkeren uitgemoord moeten worden. Ik ben daar nogal apart in, want ik voel me daar niet lekker bij en dus nauwelijks meer thuis in mijn eigen vaderland, culminerend in mijn geliefde geboortestad Arnhem. Tweeduizend jaar geleden leefden mijn voorouders in Lucetanië, deel van het tegenwoordige Portugal. Wat ik vanuit mijn eigen dus heel recente historische achtergrond goed begrijp, is, dat je iedereen die jou zonder aanzien des persoons naar het leven staat, radicaal moet uitroeien. Als Hamas één raket op Israël afvuurt, moet naar mijn idee Hamas vrijwillig tienduizend dode Hamas-aanhangers bij Israël komen inleveren en anders moet Israël honderd-duizend Hamas-aanhangers doden. Zo moet de Israëlische regering het eigen volk beschermen tegen Hamas in het zuiden en Hezbollah in het noorden. Zodra er geen gevaar meer is, moeten ze meteen ermee ophouden lullig te doen tegen buitenstaanders, zelfs als het Palestijnen betreft. Dat is mijn standpunt en, onafhankelijk van mijn kritiek op de huidige conservatieve Israëlische politiek, is dat heel pittig, maar aan de andere kant vind ik, dat het recht op vreedzaam samenwonen veel hoger is, dan het recht om elkaar te doden in een eindeloze ketting van oog om oog en, politiek gezien, daaraan ook voorbij, het recht om alle andersdenkenden te doden, zoals de allang geschifte oud-premier Van Agt en de weduwe Duysenberg beweren, hoewel alsnog beperkt tot Joden, maar wel ook de Joden die toevallig recht tegenover het huisadres van de weduwe Duysenberg wonen en die dus niets met de Israëlische politiek te maken hebben. Het is natuurlijk heel frustrerend dat de weduwe zich veel erger doodergert aan het constante bestaan van Joden, zo frontaal in het zicht van haar privé-woning, dan zij zich iets aan haar gelegen laten liggen. Mevrouw Duysenberg is gek, denken ze en dat is net wat te makkelijk. Het antisemitisme neemt wanstaltige vormen aan, veel verder dan een anekdotisch raar geval. Ze schreeuwen het uit: als we eerst nu maar eens van alle Joden afkomen, zien we later wel weer verder en Geert Wilders probeert het van de andere kant, eerst die andere Semieten van de wereld af en dan zien we later wel weer verder. Als je van die twee bevolkingsgroepen af bent, heb je geen enkele garantie dat anderen, jijzelf ook natuurlijk, vervolgens niet hetzelfde lot moeten ondergaan. Hamas en Hezbollah, waar Van Agt en Duysenberg zulke enthousiaste supporters van zijn, willen zelfs islamitische andersdenkenden niet in leven laten en in de Gaza-strook is er daarvan ook niet één meer in leven. Daarom is het ook zo makkelijk om die hele strip om te schoffelen, want onschuldigen zijn er niet meer. Die zijn allemaal allang door Hamas om zeep gebracht.
Ik roep dit niet om u angst aan te jagen. De tijd die er nodig is om een nieuwe holocaust tot stand te brengen is meer dan ik met mijn optimale levensverwachting nog te leven heb en ik denk dat het in Nederland nooit meer zover zal komen, dus het lijkt erop, dat ik me voor de kat haar onbehaarde schaamdelen druk zit te maken.
Maar Van Agt en Duysenberg worden gesteund door die werkgroep van de Verenigde Naties, die is ingesteld om discriminatie te bestrijden. Deze werkgroep van talloze landen, merendeels van islamitische signatuur, geeft doorgaans eensluidend te kennen dat eerst alle Joden, overal ter wereld in iedere staat, moeten worden uitgeroeid, alvorens aan opheffing van discriminatie kan worden begonnen. Dat is dus het weinig vreugdevolle officiële meerderheidsstandpunt van de islamitische landen binnen dezelfde Verenigde Naties die in 1948 tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kwamen. Het is dus nogal raar, dat zelfs de universeel ter dood veroordeelde joden aller landen nog in de vorm van belastingen - ook in Nederland - contributie moeten betalen aan dat vernietigende oordeel.
Onze hulp aan de slachtoffers van overstromingen in Pakistan komt echt wel aan. Zodra de taliban andersdenkende en joodse kindertjes hebben uitgesorteerd en tegen de natte rotsen hebben stukgeslagen wordt de westerse hulp toegelaten als giften van Allah en, als het even kan, worden de "vreemde" hulpverleners zelf ook nog vermoord.
Vreemdelingenhaat is dus helemaal niet zo raar en ook in onze eigen heel recente geschiedenis al vaker vertoond. Terwijl VVD en CDA bezig zijn om, aangemoedigd door een halve gare, geblondeerde, Limburgse pseudo-Hitler, een nieuwe aanval op de democratie te doen, tot verderf van vrijheid, volk en koningshuis, moeten we weten, dat etnische en religieuze registratie, ongeacht onze (veranderde) overtuigingen en loyaliteit ten aanzien van buren, broeders en buitenlui, geen andere bedoeling kan hebben dan ons, de ene groep na de andere, keurig netjes en volgens Donner's administratieve registratie en prioriteit op te ruimen. Dan kunnen Rutte en Verhagen wel roepen dat het hele Nederlandse volk dat wil, maar dat geloof ik domweg niet. Het zal er niet van komen maar dat die lui dat willen is al erg genoeg.

Het zal de bakker, godverdomme, toch een rotzorg zijn of hij een brood aan mij of aan jou verkoopt?

Nou ja, zoiets, dat hoop ik. Zo simpel denk ik nu eenmaal.

Oranjehaat is troef


Voor het ultra-rechtse weekblad Elsevier, dat net als Pointer's Weekly dagelijks commentaar levert, is het volkomen duidelijk: overwegen of de koning(in) voortaan niet meer de informateur moet aanwijzen is precies hetzelfde als de koning(in) radicaal uit de regering flikkeren. Dus als Job Cohen die overweging voorstelt, draait hij, omdat hij de radicaal republikeinse anti-oranjemotie van Wilders niet heeft gesteund.
De vraag hoe je van dat volgens extreem-rechts "vervloekte koningshuis" af kunt komen is echter een heel andere.
Cohen heeft, nogal typisch voor de Nederlandse sociaal-democratie een meer genuanceerde houding, maar nuances worden door extreem-rechts steeds geduid als draaien en daar hebben ze veel succes mee.
De vraag is nu of Hare Majesteit de politiek in de luren heeft gelegd met haar beleid inzake het informatie- en formatieproces. Uiteindelijk oordeelt en beslist de volksvertegenwoordiging immers? Ook in dit geval hebben we dat weer duidelijk kunnen waarnemen. Dat we nu met een kabinet-Rutte zitten komt in eerste instantie voor rekening van de kiezers en in tweede instantie kun je zeggen, dat rechts heel handig links heeft overtroefd. Daar heeft de koningin niets mee te maken en dat moet volstrekt duidelijk zijn. Als Hare Majesteit ons met dit kabinet had opgescheept, zou ik roepen: weg met de koningin, werpt haar uit in de buitenste duisternis, waar het geween is en het geknars de tanden!
Het is echter wel duidelijk dat het Oranjehuis, anders dan de Spaanse, de Italiaanse en de Spaanse variant een barricade vormt tegen een puur totalitaire of fascistische politiek en een nieuwe holocaust. Omdat ik mijn allereerste grote schilderij, Rennende Bizon, bij mijn allereerste tentoonstelling aan hare Majesteit Koningin Wilhelmina verkocht heb, ben ik niet helemaal objectief, maar ik kan toch gerust stellen dat Wilhelmina geen marginale figuur geweest is in ons verzet tegen fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rutte daarentegen is een bewonderaar van het verliezende alternatief voor President Obama, Senator John McCain, die gesteld heeft dat America in diezelfde Tweede Wereldoorlog in Europa aan de verkeerde kant heeft gevochten en net als de familie Bush en alle andere neoconservatieven, herboren Christenen of niet, partij voor Hitler had moeten kiezen.
Vandaar ook de woedende reactie van Balkenende op Wouter Bos, die, hoewel minister, als partijvoorzitter zijn voorkeur voor Obama uitsprak, alsof voor een PvdA-leider iets anders mogelijk zou zijn. Maar die hysterische woede van Balkenende duidt even duidelijk op een voorkeur voor de man die het huidige Europa een aartsvijand van
de USA noemt, in volkomen overeenstemming met de toenmalige oppositie.
Overigens dient de vraag gesteld worden of een Reichsfürher, rijkskanselier of president een gerieflijker of goedkopere optie is. Wat kost een voor enkele jaren democratisch gekozen president als de Duitse, inclusief heel de ceremoniële poespas eromheen? Dat is wel de meest bescheiden optie en de man is nauwelijks zichtbaar en zeker geen bindmiddel voor de Duitse natie, zoals ons koningshuis ontegenzeglijk wél is. Het wordt pas een probleem als er in de toekomst een soort intellectueel kneusje op de troon komt te zitten ten gevolge van de erfopvolging. Dat zit er voorlopig niet in, is ook niet te verwachten want ons koningshuis kent geen inteelt. De genetisch diversiteit is indrukwekkend. Dus waarom zouden we nu per acclamatie de weledele heer Wilders bij de gratie Gods tot soeverein leider en opperheer van het Nederlandse Rijk benoemen?

Dat je beter af bent met representatieve vertegenwoordiging van het Nederlandse volk en de Nederlandse soevereiniteit door een soort zombie die er zelf geen enkele gedachte op mag nahouden, althans nooit uitspreken, staat ook nog te bezien. We zouden net zo goed een mascotte, een konijn of zoiets, kunnen aanstellen om lintjes door te knagen en in het buitenland op staatsbezoek te gaan en dan alleen maar pootjes te geven. Dan is de erfelijke troonopvolging ook geen enkel probleem, dus het mogen ook muizen zijn in plaats van konijnen. Het is namelijk makkelijker om muizen met oranje oogjes, oranje klauwtjes en oranje oortjes te kweken. Per slot gaat het alleen om het doorknagen van lintjes en dat hoeft echt niet veel te kosten.
Uiteraard zal de huidige regeringscoalitie de voorkeur geven aan de bruine rat.