4 mrt. 2010

Franco achter de dijken, de opmars van Wilders.


Zoals het er nu voorstaat in de onderlinge verhoudingen van de politieke partijen in Nederland is het duidelijk dat er nog heel veel te leren is door heel veel schade en minstens zoveel schande. Het Balkenende-CDA sluit de PvdA definitief uit, een cordon-sanitair tegen Bos en overweegt vooralsnog samenwerking met de PVV. Rechts won sterk bij de gemeenteraadsverkiezingen, ondanks winst voor GroenLinks en winst voor D66. De PVV won teveel en het CDA verloor te weinig, terwijl de VVD helemaal niet verloor. Voor Balkenende is Bos met de andere winnaars Halsema en Pechtolt aan zijn zijde ondenkbaar en Wilders is ineens heel aantrekkelijk geworden om mee te regeren. Dan schuift de VVD aan en moeten de super-christenen van CU, SGP en PvdD nog verleid worden om mee te doen.
Maar laten we naar de inhoud kijken. Het rechtse blok gaat drastisch bezuinigen op zorg, politie, onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking en vooral op de sociale voorzieningen, terwijl de rijken belastingverlaging krijgen. Daarover zijn en waren CDA, VVD en PVV het al eens.
Wilders zegt zelf:
Over de kansen op lange termijn van onze economie wordt in Nederland nauwelijks nage-dacht. Ondertussen accelereert de Amerikaanse economie bij de onze vandaan, en zijn China en India bedreigende concurrenten. Economische stagnatie en verval kunnen snel gaan. Ar-gentinië, bijvoorbeeld, was rond 1900 één van de rijkste landen ter wereld, maar stortte binnen twee decennia bijna volledig in. Dat mag Nederland niet overkomen. Daarom moet onze economie weer excelleren. Minder praten en meer ondernemen. Een gezonde middenklasse is voor een gezonde economie van levensbelang. De inkomenspositie van de middeninkomens in ons land verdient meer aandacht.
Om het Argentijnse scenario te voorkomen kom ik met een Plan voor een nieuwe Gouden Eeuw voor economische groei, met forse maatregelen op diverse terreinen:
• Belastingverlaging, inclusief de alsmaar stijgende lokale lasten die meteen moeten worden bevroren en daarna jaarlijks moeten dalen.
• Deze politiek van belastingverlaging dient uit te monden in een vlaktaks, die economi-sche groei sterk zal stimuleren en om die reden zichzelf grotendeels financiert.
• De hypotheekrenteaftrek blijft evenwel te allen tijde bestaan.
• Deregulering. De bestaande regelgeving moet met zeker 50 procent worden beperkt. Voor iedere nieuwe regel dienen er eerst twee te worden afgeschaft. Om te beginnen kan het ministerie van Economische Zaken de deuren sluiten.
• Investeringen in Research & Development, het stimuleren van innovatie, en de langere bescherming van patenten.
• De afbouw van ‘Nederland subsidiestaat', want geld rondpompen is nutteloos en kost-baar. Laat de burger maar zelf bepalen aan welke goede doelen we geld geven.
• Ontwikkelingshulp verdwijnt, behoudens noodhulp. Het huidige niveau van OS-hulp van 0,8% BBP (4 miljard euro per jaar structureel) wordt teruggebracht naar 0,1%, uitsluitend te gebruiken voor noodhulp. De functie van Minister van Ontwikkelings-samenwerking wordt opgeheven.
• Om de ontwikkeling in arme landen te bevorderen worden internationale handelsbe-lemmeringen voor deze landen en hun producten afgeschaft.
• Harde aanpak van fraude en corruptie, zeker ook bij de overheid.
• Meer mensen aan het werk door het afschaffen van het minimumloon en versoepeling van het ontslagrecht.
• Een ongenadige inkrimping van de overheid (inclusief een grondige herziening van het ambtenarenrecht): 50% minder ambtenaren.
• Het poldermodel moet op de helling, zonder pardon, en dat betekent dus het einde van de praat- en overlegpaleizen als de SER en de Stichting van de Arbeid.
• Het afschaffen van het algemeen verbindend verklaren van CAO's.
• Maar tegelijkertijd fors meer geld voor verzorgingstehuizen.
• Een hardere aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid zodat meer solidariteit kan ontstaan met de echte kwetsbaren in onze samenleving.
• Geen export van uitkeringen – van kinderbijslag tot WAO – buiten de EU.
• Remigratie wordt krachtiger gestimuleerd.
• Uitkeringsgerechtigden die niet volledig arbeidsongeschikt zijn moeten als tegenpres-tatie voor hun uitkering maatschappelijke taken verrichten (in de zorg, bij de plantsoe-nendienst, etc.) tot zij weer reguliere arbeid verrichten.
• Beperking kinderbijslag tot de eerste twee kinderen.
• Meer aandacht voor de inkomenspositie van de middengroepen.
• Over vergunningen wordt door de overheid altijd binnen een vastgestelde redelijke termijn beschikt.

Nu weten we inmiddels allemaal dat de Amerikaanse economie helemaal niet bij ons vandaan accelereert, integendeel en juist door toedoen van de door Wilders zeer bewonderde George W. Bush. De Amerikaanse positie heeft ons door een aan Wilders’ programma verwante politiek – “Voodoo-economics” genoemd – in een ongekend diepe financiële en economische crisis gebracht en Argentinië – je snapt niet dat hij de voorbeelden zo opvallend uitzoekt – is juist door de praktijk van al die beleidsvoornemens van Wilders, zoals in het citaat opgenoemd, in de afgrond geraakt. Het is immers ook overduidelijk dat Argentinië nimmer een met Nederland te vergelijken rechts- en verzorgingsstaat is geweest? Ja, het ging goed in Argentinië van 1880 tot 1920 en toen kreeg je die andere grote crisis juist ook door Wilderiaanse politiek.
Wilders wil belastingverlaging doorvoeren, met name voor de hogere inko-mensgroep, alsof de miljonairs stervend van de honger langs de straten liggen en die belastingverlichting moet ergens van betaald worden, terwijl het begrotingstekort niet mag oplopen. Inderdaad kan belastingverlaging de economie stimuleren maar alleen als een brede massa consumenten profiteert, want daaraan wordt door het bedrijfsleven verdiend, waarmee een aantrekkende economie weer meer belasting opbrengt omdat minder belasting van veel meer, meer zal zijn dan het grotere deel van veel minder.
En wat is de Wilders’ belofte van goede zorg voor ouderen waard? Hij neemt conservatief Amerika als voorbeeld, waar ieder jaar 45.000 Amerikaanse burgers onnodig sterven, omdat ze met 45.000.000 anderen geen toegang hebben tot de gezondheidszorg. Wilders is “geschokt” door de politiek van Barack Obama die een ziektekostenverzekering voor iedereen wil invoeren. Voor zover Wilders “sociale” geluiden laat horen, ingebed in het geheel van zijn politieke filosofie, zijn deze letterlijk overgenomen uit het Falange Española.

Daarin zitten ook een aantal absurde rariteiten. De veiligheid moet worden verbeterd, maar er moet tegelijk ook sterk bezuinigd worden op politie. Ja, dat wille we allemaal wel, meer en beter voor minder geld. Zo is ook al decennia lang met het onderwijs omgegaan. Wat komt daarvan terecht? Het VMBO moet worden afgeschaft, volgens Wilders en dan gaat het om de opleiding van 60% van alle jongeren. Ook gaat Wilders fel tekeer over de hoger opgeleide elite. Net als de conservatiefcorporatieve Amerikanen heeft Wilders een bloedhekel aan mensen met een zeer goede opleiding. Ja, je kunt een hartoperatie laten uitvoeren door een slager en dat zal zeker schelen in de kosten.
Wilders heeft wel de waterdichte oplossing van het fileprobleem. Kijk naar het Albanië onder Hoxha, ook een Europees land dat buiten de Europese markt en invloed wilde blijven, waar door het gebrek aan verkeer onmogelijk files konden ontstaan. Jawel, Wilders is tegen het communisme van Enver Hoxha, maar in de praktijk maakt het verdomd weinig uit of je met dezelfde maatregelen door de hond of door de kat gebeten wordt. Of zal Wilders weerklank vinden bij andere lidstaten van de EU, bijvoorbeeld waar het de afschaffing van het Europees parlement betreft?
Het sociale gezicht van het CDA zal definitief verdwijnen, want AOW, WAO, huursubsidie, bijstand en werkloosheidsuitkeringen zullen samen met de voorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, inclusief de thuiszorg – “de liefhebberijen van de linkse kerk” genoemd – volledig worden omgebouwd naar het huidige Amerikaans model dat twaalf keer duurder is dan het onze. De overheid geeft ook geen geld meer uit aan cultuur, wetenschap en ontwikkelingssamenwerking – voorbeelden van "speelgoed van de linkse elite” genoemd – en volgens de PVV moeten we uit “de fascistische superstaat Europa”. Ook dat is Amerikaans, dat notoire falangisten te hooi en te gras afkeurend spreken of begrippen als fascisme, terwijl ze hartstochtelijk de idealen van het corporatisme van Mussolini, Franco en Salazar aanprijzen, waar Wilders er, in navolging van de Duitse variant, ook nog een ferme scheut racisme aan toevoegt. Als je het volk achter je wilt verenigen, moet je een volksvijand aanwijzen. Je mag het geen antisemitisme noemen, omdat Turken en Berbers geen Semieten zijn, maar Arabieren weer wel.
Nieuw is dit niet. Wikipedia vertelt:
Nadat Franco de burgeroorlog in 1939 had gewonnen, zette hij zijn in de burgeroorlog al be-gonnen pro- As koers voort. De meeste falangistische leden binnen de nieuwe FET y de las JONS waren overtuigde bondgenoten van het Italiaanse fascisme en stonden ook open voor vele ideeën uit het Duitse nationaalsocialisme. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939, en zeker na de Blitzkrieg in West-Europa, groeide de sympathie binnen de Falange voor de As. Mensen als Serrano Suñer (zwager van Franco) en generaal Augustin Muñoz Grandes, vooraanstaande falangisten, streefden naar Spaanse deelname in de oorlog aan de zijde van de As tegen de Sovjet-Unie. De voorzichtige Franco wenste eerst nog een tijd af te wachten en te zien of de successen van met name Duitsland niet van korte duur waren, hetgeen medio 1943 juist bleek te zijn. Bovendien werd Franco in 1942 overtuigd van de kwade invloeden in de nazi-top, hij hoorde over massa-executies van joden, en besloot de Spaanse grenzen met bezet Frankrijk voor joodse vluchtelingen open te stellen; Franco gebood bovendien zijn diplomaten zoveel mogelijk joden te beschermen in Hongarije, Italië, België en Roemenië. Franco hield Spanje uiteindelijk dan ook uit de oorlog en in de loop van 1943 verving hij de pro-Duitse en pro-Italiaanse politici door gematigde en zelfs pro-Britse politici. Wel streed een - voornamelijk uit falangisten bestaande - Division Azul (Blauwe Divisie) mee aan het oostfront tegen het Rode Leger. Na begin 1943 fungeerde deze Divisie echter zonder toestemming van Franco en de Falange.
Al tijdens de eindfase van de Tweede Wereldoorlog distantieerde Franco zich van de As en zou later zelfs nog ontkennen dat hij sympathie had voor nazi-Duitsland en fascistisch Italië. (Hij zou later zelfs nog beweren dat de geallieerden zonder de hulp van Spanje de oorlog niet hadden gewonnen.) In juni 1945 werden de laatste pro-Duitse falangisten uit zijn regering verwijderd.

Internationale verdragen over handel, vrij verkeer, mensenrechten, arbeidsverhoudingen en het Schengenverdrag worden door Nederland onder Wilders opgezegd. De grenzen, inclusief de Rotterdamse haven en Schiphol moeten weer dicht. Nederland neemt afscheid van de Europese interne markt met 750 miljoen consumenten en afscheid van de functie als distributieland. Bedrijven met internationale belangen zullen daarom het land gehaast verlaten en het gevolg van dit alles zal zijn dat de werkloosheid – nu nog met 5% de laagste in Europa – zal toenemen tot minstens 30%, mogelijk tot 50% en het gevolg daarvan kan niet anders dan de totale instorting van de economie zijn. Dat is wel prachtig voor Hamburg en Antwerpen, maar het zullen dus niet de economen zijn die de PVV aan de macht brengen, maar de kiezer kiest ervoor dat er zonder de PVV niet te regeren valt. En dat zullen allemaal straatarme mensen zonder enig middel van bestaan worden, omdat de “liefhebberijen van de linkse kerk” worden afgeschaft en als er geen werk is, is er dus niets anders… helemaal niets!
Ga maar na:
• De AOW was een links idee;
• De Bijstandswet werd wel onder een KVP-minister ingevoerd, maar het was een links idee;
• Werkloosheidsvoorzieningen waren linkse ideeën;
• Voorzieningen voor gehandicapten en hulpbehoevenden (o.a. de WAO) waren ook linkse ideeën.
Dat is tot stand gekomen door samenwerking van Christelijke partijen met de sociaaldemocratische en dat zal allemaal moeten verdwijnen, terwijl de economie en de rechtspositie van werknemers radicaal om zeep gebracht worden. Het werk van miljoenen mensen in dienstverlening, handel en industrie wordt door de PVV domweg afgeschaft. Maar zonder Europa is er ook geen bestaansreden meer voor ons land. Terwijl we onze afzetgebieden verliezen moeten de grenzen wel openblijven voor door kinderarbeid en slavernij goedkope producten uit het buitenland. Volgens Wilders moet het Ministerie van Economisch Zaken worden afgeschaft evenals de SER, verbindende CAO, de Stichting van de Arbeid, het minimumloon en het recht van ontslagbescherming.
Het zal mij niet overkomen, denkt iedere PVV-kiezer.
Jawel, naarmate je ouder wordt, word je te duur en je hebt onder geen enkele voorwaarde nog recht op werk. Je kunt klakkeloos ontslagen worden, om ruimte te maken voor een jongere, goedkopere kracht, die ook wel gevaarlijk werk wil doen zonder de nodige dure bescherming. De werknemer wordt volledig monddood gemaakt. Dat is ook de deregulering van Wilders, nietwaar?
Wilders komt uit een katholiek nest en uit een aartsconservatief nest, net als Franco. Dat hij zich tegenwoordig wel eens atheïst noemt, moeten we ook met een flinke schep zout nemen, want de PVV verdedigt ferm de zondagsrust en andere heilige huisjes van de confessionelen.

Geen opmerkingen: