27 feb. 2008

Banned !!!

Het onderwerp
Een zekere Esera opende op 28 januari 2008 op wetenschapsforum.nl, waar Pointer ook regelmatige bijdragen aan leverde het onderwerp “Hoe naar een moderne islam?
http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?showtopic=79084

Het is een onderwerp dat mij bezig houdt. Het is ook heel veelzijdig, want er zijn nogal wat verschillende soorten islam, net zoals er verschillende soorten joodse en christelijke religie zijn. Religie interesseert me alleen voor zover en voldoende mensen zijn die erdoor beïnvloed worden, waardoor het maatschappelijk relevant wordt. Er zijn ontzettend veel mensen die zelf een religie verzinnen of een eigen versie van een bestaand geloof hanteren, maar het meeste daarvan is volstrekt onzinnig en van geen enkele betekenis, omdat er van een zekere invloed op de samenleving geen sprake is. Dat kun je van de islam niet zeggen?
De islam?
Ja, “de islam”, hier bedoeld als de verzamelnaam van een godsdienst, zoals je ook “het christendom” hebt.
Deze aanduiding ligt al gevoelig. “De islam bestaat niet!” roept men. “Generaliserend en ongenuanceerd” noemt men dat, maar als je het over “het christendom” hebt noemt niemand dat generaliserend en ongenuanceerd. Die generaliserende aanduiding zou puur negatieve bedoelingen hebben. Wie over “de islam” schrijft, is al meeteen gedoodverfd als een vijand van de islam.

Mijn atheïsme
Nu wil ik niet verhelen, dat, als ik het over welke religie dan ook heb, ik er zelden iets positiefs over te melden heb. Echt, er is geen enkele religie, die ik iemand kan aanbevelen. Ik ben ervan overtuigd dat alle religies door mensen verzonnen zijn en dat met name het monotheïstische godsidee, in alle varianten van de Abrahamitische traditie, betreffende jodendom, christendom en islam, een noodlottig misverstand is. Dit is mijn standpunt en daar heb ik lang en goed over nagedacht, talloze bronnen voor bestudeerd, de “heilige boeken” zowel als bronnen van de profane wetenschap. Als ik zelf iets bedenk, dacht ik, dan moet ik niet zomaar voor waar en zeker aannemen, dat mijn bedenksels ook in werkelijkheid bestaan. Dat geldt voor alles, ook voor een god. Het ging er dus om, aan te geven, dat en hoe mensen hun goden bedacht hebben en dat was prima na te gaan en te bewijzen. Ik geloof dus in geen enkele god.

Het principe van de humaniteit en de Eerste Wet van Pointer
Niet in god geloven en alle godsdienst beschouwen als voorkomend op de glijdende kwalificatieschaal van “onverstandig” tot en met “knettergek” wil niet zeggen, dat ik per se een hekel heb aan gelovigen. Uit ervaring weet ik dat er veel gelovigen zijn waarmee je als mens heel goed kunt omgaan, omdat zij de ideeën van hun geloof hebben aangepast aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties. Ik was toen 7 jaar oud, dus ik heb er niets aan bijgedragen, maar ik beschouw deze UVRM als het leidende uitgangspunt voor medemenselijkheid en verantwoordelijk denken. Dat ik een hekel heb aan bepaalde gelovigen en sommige individuen komt wel voor, maar dat is dan een gevolg van een karakter, van een houding of van daden waaraan ik een hekel heb. Denk daarbij dan vooral aan heksenjacht en kettervervolgingen in talloze vormen, tot hele godsdienstoorlogen en genocide toe. Zodra je iemand de dood of ander kwaad toewenst, ga je over de schreef, is mijn idee, maar jezelf verdedigen tegen concrete bedreigingen is wat mij betreft toegestaan. Dat ik mensen verdriet doe door met hen niet hun geloof te delen, kan me geen donder schelen en dat iemand zich beledigd voelt door mijn ongeloof evenmin. Dat ik daarom door velen als “slecht” word aangemerkt, laat me niet koud. Ik vind dat schandelijk, omdat het pure discriminatie is en een poging tot onrechtmatige vrijheidsberoving. Als mens heb ik recht op respect, gelijk ieder ander mens, met eigen en wettelijk gegarandeerde vrijheden, zolang en voor zover ik daarmee niemand kwaad doe en anderen zelfs het kwade niet toewens.
Het zelfstandig denken van mensen laat zich niet dwingen en dat is een gave, niet een gebrek of een kwalijke eigenschap. Het is de unieke eigenschap van mensen, waardoor wij ons van andere zoogdieren onderscheiden en dat is dus het leidende principe van de humaniteit en nog wat fundamenteler dan de UVRM. Vergelijken we dat met elkaar en noemen we de UVRM en ons daarmee overeenstemmend stelsel van wet en regelgeving “de wet” dan komen we bij de Eerste Wet van Pointer: De natuur regeert, wat de wet negeert. Door mensen het recht op zelfstandig denken te ontzeggen, alsmede het recht om zich daarover uit te spreken, wordt hen kwaad gedaan en dat mag immers niet volgens de wet en ook volgens mijn eigen principes niet?

Het probleem
Zo denk ik geheel zelfstandig na over de islam en enkele aspecten daarvan binnen verschillende stromingen, met name de vijandigheid tegenover de westerse samenleving en haar vrijheden en plichten. Dat deze mensen vanuit hun geloof de UVRM afwijzen, daar kan ik geen waardering voor opbrengen, maar dat zij onze samenleving dan naar hun eigen inzichten en in strijd met de UVRM willen veranderen, dat vind ik gevaarlijk.
“Daarmee stigmatiseer je moslims” krijg ik dan te horen.
Tja, maar wat wil je dan? Ze zeggen toch zelf dat ze dat willen?
“Dat is niet waar,” zeggen ze dan, maar vervolgens laat ik die bedreigingen met talloze goed toegankelijke bronnen en voorbeelden zien en ik wijs erop dat moslims die terreur door moslims veroordelen, kritiek hebbende op hun eigen gemeenschap, als afvalligen worden beschouwd,.
“Jij bent bang,” zeggen ze dan “en angst is een slechte raadgever.”
Tja, dat is een rare manier van redeneren. Ik ben voorzichtig in het verkeer, omdat ik bang ben voor ongelukken en is die voorzichtigheid dan slecht en pogingen van de overheid om het verkeer veiliger te maken, is dat slecht?
“Je bent een islamofoob, xenofoob en een racist,” zeggen ze.
“Je bent net als Wilders en die is net als Hitler,” zeggen ze en omdat ze best weten dat ik een jood ben laten ze erop volgen: “Toen waren het de joden en nu zijn het de moslims”

Allereerst wil ik toegeven dat ik ernstig verontrust ben door een snel toenemende islamisering van ons land, waaraan nog lang geen einde komt. Voorts wil ik stellen dat Wilders angst exploiteert met onzuivere motieven, contraproductieve, onhaalbare en onwenselijke maatregelen voorstelt en dat ik het in vrijwel niets met hem eens ben. Voorts deel ik niet de langzamerhand algemeen gangbare opvatting dat alle joden nazi’s zijn. Nee, met fascisme of racisme wil ik niets te maken hebben. Alle mensen ter wereld zijn van de soort homo sapiens en qua aanleg in potentie gelijk. Dat er achterlopende en vooroplopende culturen zijn ligt aan omgevingsfactoren, waarvan godsdienst er één van is. Daar is dus best wat aan te doen.
Zie vervolgens mijn laatste post op het forum. Dat was de reden om mij van het forum te bannen en laat iedere lezer dan zelf maar beoordelen of dat terecht was.

http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?act=findpost&pid=397561

Nu kan ik me voorstellen dat men zich geweldig opwindt over de

Eerste Wet van Pointer: de natuur regeert, wat de wet negeert

En de

Tweede Wet van Pointer: integratie minus assimilatie is gelijk aan infiltratie

Deze twee wetten zijn ook inderdaad heel erg opwindend, zoals andere grote geesten ook heel opwindende wetten hebben geformuleerd. Maar ja, het komt in me op en dan blijkt dat het klopt. Daar kan ik toch niks aan doen?

Geen opmerkingen: