16 jun. 2010

Toch nog puntjes waarover te praten valt, maar ja...


Om de informatie van een nieuw kabinet wat te bespoedigen wil ik nog even wijzen op de ideetjes die de Nationaal Socialistische Wilders-beweging, ook wel "PVV" genoemd, zoal bezig houden.
Een Nederland om weer trots op te zijn!

I. Belastingverlaging

* 16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp)
* Miljard extra voor AOW'ers
* Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren
* Lagere benzineprijzen door terugdraaien ‘kwartje van Kok'
* Onverkort handhaven hypotheekrenteaftrek
* Minder ministeries, minder ambtenaren
* Geen stijging gemeentelijke lasten

II. Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme

* Hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen
* Na drie zware geweldsmisdrijven levenslange gevangenisstraf
* Afschaffen van de korting op de maximumstraf in geval van poging tot misdrijf
* Wettelijke verplichting OM tot voordeelsontneming daders bij misdrijven
* Minder taakstraffen
* Afschaffen verjaring gewelds- en zedenmisdrijven
* Geen kwijtschelding deel gevangenisstraf bij goed gedrag
* Introductie heropvoedingskampen
* Preventief fouilleren in het hele land
* Herinvoering jeugd- en zedenpolitie
* Wettelijk verbod op pedofielenpartij
* Professionelere hulp voor slachtoffers
* Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking
* Denaturalisatie en uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit
* Introductie van administratieve detentie bij terrorisme
* 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude
* Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Nederland verwijderd
* Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf
* Kraakverbod
* Reorganisatie politie: terug van 26 naar 4 politieregio's, plus KLPD

III. Onderwijs en gezin

* Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen (waar van toepassing ook als het gaat om hun eigen verblijfsstatus)
* Geschiedenis en nationale identiteit prominent in het curriculum van alle scholen
* Menselijke maat terug in onderwijs: kleinere scholen, primaat bij docenten en ouders
* Afschaffen tweede fase/studiehuis en VMBO, herinvoering ambachts- en tuchtscholen
* Sociale dienstverlening/maatschappelijke stage verplicht onderdeel schoolcurriculum voortgezet onderwijs (3 maanden: ouderenbezoek etc.)
* Handhaving artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen
* Wachtlijsten jeugdzorg wegwerken

IV. Immigratiestop / Integratie

* Immigratiestop niet-westerse allochtonen (Marokkanen en Turken) voor 5 jaar
* Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio
* Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven
* Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen
* Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams
* Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën
* Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen
* Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders
* Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal
* Afschaffen dubbele nationaliteit
* Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
* Naturalisatie pas na 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd
* Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
* Geen verblijfsvergunning voor immigranten die tien jaar voor aanvraag verblijfsvergunning waar ook ter wereld zijn veroordeeld voor een misdrijf
* Geen export van uitkeringen buiten de EU
* Uitvoering motie-Wilders inzake burqaverbod in openbare ruimte
* Verbod hoofddoekjes in publieke functies
* Bevorderen vrijwillige remigratie

V. Directe democratie: meer invloed van de burgers

* Meer directe democratie: invoering bindende referenda, te beginnen met (1) Turks lidmaatschap EU, (2) wenselijkheid Euro en (3) Antillen wel of niet in Koninkrijk
* Invoering districtenstelsel, gekozen burgemeester en gekozen minister-president
* Afschaffen Eerste Kamer
* Terugbrengen aantal leden Tweede Kamer van 150 naar 100
* Afschaffen wachtgeldregelingen voor politici, zelfde sociale zekerheidsrechten als andere burgers. Onmiddellijke invoering sollicitatieplicht voor oud-politici
* Geen salarisverhoging voor ministers, kamerleden en andere politici/bestuurders
* Geen overheidssubsidies voor politieke partijen

VI. Zorg / Sociale Zaken

* Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed
* Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen
* Belastingvrij loon voor vrijwillig werkende 65-plussers
* Grenzen zo lang mogelijk dichthouden voor Oost-Europese werknemers
* Werken voor een uitkering
* Geen fiscalisering AOW, vergroting draagvlak AOW door meer werkenden onder de 65 jaar

VII. Infrastructuur / Ruimtelijk ordening / Energie

* Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten
* Geen tolheffing, geen rekeningrijden, afschaffen trajectcontroles
* Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en 's nachts
* Tweede nationale luchthaven in Flevopolder of in zee
* Van Groene Hart naar Kloppend Hart: wonen, werken en recreëren
* Bouw nieuwe kerncentrales

VIII. Europese Unie / Vredesoperaties / Buitenlands beleid

* Geen nieuwe landen bij Europese Unie
* Turkije in de EU dan Nederland eruit
* Afschaffen Schengen-visa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen
* Geen nieuwe Europese Grondwet of overdracht nationale bevoegdheden aan Brussel
* Samenwerking EU vooral economisch, terugbrengen politieke zeggenschap naar nationale parlementen
* Afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijkse Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel
* Minder Nederlandse militaire bijdragen aan internationale (vredes)operaties, alleen nog deelname aan NAVO-operaties
* Meer prioriteit voor mensenrechten in buitenlands beleid
* Verhoging efficiency krijgsmacht
* Verbetering zorg en nazorg thuisfront uitgezonden en teruggekeerde militairen
* Steun voor strijd tegen internationaal terrorisme zoals Al-Qaida, Hezbollah en Hamas

IX. Dierenrechten/dierenwelzijn

* Rechten van het dier in de Grondwet
* Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars
* Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren
* Meer prioriteit bij politie en justitie voor opsporing en vervolging dierenmishandeling (animal cops)
* Introductie nationaal alarmnummer voor dieren: 113
* Strenger naleven verbod op ritueel ‘thuisslachten'

Al met al heb ik toch wat puntjes gevonden waarover te praten zou zijn. Dat heb ik met een ander kleurtje aangegeven en als Wilders de rest laat vallen, bijvoorbeeld "omdat de tijd er nog niet rijp voor is" en hij daar verder ook niet over doorzeurt, wel, dan kan hij een plaatsje op het pluche krijgen en dan wachten we de verdere ontwikkelingen binnen de Nationaal Socialistische Wilders-beweging rustig af.
Dat zo moeten betekenen dat de Nationalistische Socialistische Wilders-beweging zich beperkt tot de racistische uitingen die we inmiddels van ze gewend zijn (dat is opgemerkt, hoewel in erbij blijf dat Wilders zelf geen racist genoemd kan worden maar wel lijdt aan islamofobie), maar dat ze vooral afzien van anti-Europese uitingen en standpunten die ons land grote schade toebrengen. Albanisering kunnen we nu net even niet hebben en dat dreigt mede doordat de invloed van de Nationaal Socialistische Wilders-beweging in het buitenland zwaar overschat wordt.
We kunnen er echter (zoals het nu gaat) gerust op zijn, dat mijn eerdere analyse van de mogelijkheden de juiste is en dat een kabinet waarin de zogenaamde "PVV" deelneemt uitgesloten is. Het CDA, zo bescheiden als ze nu zijn, zal in geen geval een meerderheidskabinet VVD-CDA-PVV overleven en dan kan Rutte zijn winst weer inleveren. Het zou dan oon veel slimmer zijn van Rutte om zelf geen premier te worden van zo'n kabinet en het binnen drie maanden ten val te brengen met een optie op nieuwe verkiezingen, maar ja, zou Nelie Kroes zich lenen voor een anti-Europa kabinet? Dat lijkt me stug, maar wellicht kan Wiechel geslachtofferd worden. Hoe dan ook, het CDA heeft de sleutel op zak en aangezien Verhagen geen alleenheerser á la Wilders is binnen de partij, is het beste alternatief een koers met progressief Nederland en met Job Cohen aan het roer. Intussen kan de SP dan even duidelijk maken wat de verschillen en overeenkomsten met de Wilders-beweging zijn om duidelijk te maken dat ze niet in het Interbellum zijn blijven steken. Dat, de uitwisseling van coöperatie naar corporatie, hebben we immers ook al eerder gezien? Daarover moeten we meer duidelijkheid hebben en over het pauselijk gezag natuurlijk, want het neo-communisme is heden ten dage weer verdomd gelovig en ook wat dat betreft schijnt de beweging van Wilders listig aan te schuiven.
Dan wordt het PvdA, CDA, GroenLinks en D66, eventueel aangevuld, om het Christelijk Sociaal volksdeel meer reliëf te geven met de CU (bij voorkeur op Sociale Zaken of Gezin- en Jeugdzorg). Dat is een ruime meerderheid maar ik verdom het om dat een Nationaal Kabinet te noemen. Het kan heel goed een progressief kabinet zijn waarmee Nederland opnieuw de juiste niet ideologische maar realistische richting aangeeft.
Per slot heb je geen donder aan ideologie en geloof als je er geen goede resultaten mee boeken kunt in de vorm van zoveel mogelijk welbevinden voor zoveel mogelijk mensen.

Geen opmerkingen: